Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1982513

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 lutego 2016 r.
II FSK 3646/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz.

Sędziowie NSA: Anna Dumas, (del.) Jan Grzęda (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I SA/Rz 361/13 w sprawie ze skargi M. M. na indywidualne interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2013 r. nr IBPB II/2/415-1397/12/MW, IBPB II/2/415-1398/12/MW w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości,

2) uchyla indywidualne interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2013 r. nr IBPB II/2/415-1397/12/MW, IBPB II/2/415-1398/12/MW,

3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz M. M. kwotę 880 (słownie: osiemset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.