Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1982504

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 lutego 2016 r.
II FSK 3555/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Beata Cieloch.

Sędziowie: NSA Stanisław Bogucki, del. WSA Marek Olejnik (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej T. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 607/13 w sprawie ze skargi T. P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 11 marca 2013 r., nr (...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji

1) oddala skargę kasacyjną,

2) zasądza od T. P. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.