Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1982490

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 lutego 2016 r.
II FSK 3460/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Beata Cieloch (sprawozdawca).

Sędziowie: NSA Stanisław Bogucki, del. WSA Marek Olejnik.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. (...) S.K.A. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 509/13 w sprawie ze skargi M. (...) S.K.A. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2012 r. nr IPPB2/436-371/12-2/MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości,

2) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,

3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz M. (...) S.K.A. z siedzibą w W. kwotę 220 (słownie: dwieście dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.