Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1982487

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 4 lutego 2016 r.
II FSK 3450/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Babiarz.

Sędziowie NSA: Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, del. (sprawozdawca), Zbigniew Romała.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej H. C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2898/12 w sprawie ze skargi H. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 lipca 2012 r., nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki oddala skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.