Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720920

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 23 września 2019 r.
II FSK 3447/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Bogucki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej w sprawie ze skargi kasacyjnej S. sp. z o.o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 341/16 w sprawie ze skargi S. sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji postanawia:

1) umorzyć postępowanie kasacyjne,

2) zwrócić S.

sp. z o.o. z siedzibą w W. od Skarbu Państwa (z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie) uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (słownie: sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

1. Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2017 r. o sygn. III SA/Wa 342/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę S.sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: skarżąca) na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 r. o nr (...), wydane w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.). Wyrok jest dostępny na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Skargę kasacyjną od ww. wyroku WSA w Warszawie do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosła skarżąca (reprezentowana przez pełnomocnika - doradcę podatkową), która zaskarżyła ten wyrok w całości.

3. Pismem z dnia 13 września 2019 r. skarżąca cofnęła skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

4. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

4.1. Stosownie do art. 60 zdanie 1 w związku z art. 193 p.p.s.a. wnoszący skargę kasacyjną może cofnąć skargę, zaś jej cofnięcie wiąże Naczelny Sąd Administracyjny. Wyjaśnienia wymaga, że art. 60 zdanie 3 p.p.s.a. traktujący o uznaniu cofnięcia skargi za niedopuszczalne nie może być stosowany w odniesieniu do skargi kasacyjnej. Z uwagi na to, że w myśl art. 183 § 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny związany jest granicami skargi kasacyjnej, to tym bardziej wiąże go "brak" skargi kasacyjnej, czyli stan po jej cofnięciu. Zawarta w art. 183 § 1 p.p.s.a. zasada dyspozycyjności sprawia, że każde cofnięcie skargi kasacyjnej jest dopuszczalne i to bez zgody strony przeciwnej.

4.2. W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a. postanowił umorzyć postępowanie kasacyjne. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a., postanawiając o zwrocie całego uiszczonego wpisu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.