Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1982485

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 lutego 2016 r.
II FSK 3441/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Dumas.

Sędziowie: NSA Stefan Babiarz, del. WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. S.A. z siedzibą w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 30 lipca 2013 r. sygn. akt I SA/Łd 322/13 w sprawie ze skargi M. S.A. z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 stycznia 2013 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za okres 01.01-21 grudnia 2006 r.

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi,

2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi na rzecz M. S.A. z siedzibą w S. kwotę 4450 (słownie: cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.