II FSK 3434/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1624351

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2015 r. II FSK 3434/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Antoni Hanusz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 13 września 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 796/11 w sprawie ze skargi A. P. i J. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 kwietnia 2011 r., nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. postanawia:

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2.

zwrócić Dyrektorowi Izby Skarbowej uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 2819 zł (słownie dwa tysiące osiemset dziewiętnaście złotych) z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 29 grudnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi cofnął skargę kasacyjną wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 13 września 2011 r., sygn. akt I SA/Łd 796/11.

Z uwagi na to, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest dla Naczelnego Sądu Administracyjnego wiążące, stosownie do art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) Sąd postanowił umorzyć postępowanie w niniejszej sprawie. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 tej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.