II FSK 340/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1624350

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2015 r. II FSK 340/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Płusa.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Z. S.A. z siedzibą w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 września 2012 r. sygn. akt I SA/Wr 882/12 w sprawie ze skargi Z. S.A. z siedzibą w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 23 maja 2012 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia:

1)

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

2)

zwrócić Z. S.A. z siedzibą w L. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu) kwotę 1 000 (jeden tysiąc) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26 września 2012 r. sygn. akt I SA/Wr 882/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę Z. S.A. z siedzibą w L. (dalej jako "Spółka") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 23 maja 2012 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną złożyła Spółka wnosząc o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i rozpoznanie merytoryczne skargi oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Pismem z dnia 24 listopada 2014 r. (wpływ do Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 27 listopada 2014 r.) pełnomocnik Spółki, na podstawie art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", cofnął skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 60 p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie to wiąże sąd. Przepis ten na podstawie art. 193 p.p.s.a. znajduje odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym. Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a., skuteczne cofnięcie skargi kasacyjnej skutkuje umorzeniem postępowania.

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej w wysokości 1 000 zł orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.