Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1988695

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
II FSK 3300/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Płusa.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej wniosku o wstrzymanie wykonania postanowienia nakładającego obowiązek uiszczenia opłaty legalizacyjnej zawartego w skardze kasacyjnej M. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2015 r. sygn. akt VII SA/Wa 603/14 w sprawie ze skargi M. S. na decyzję Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2014 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej. postanawia: odmówić wstrzymania wykonania postanowienia.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2015 r. sygn. akt VII SA/Wa 603/14, oddalającego skargę M. S. (dalej jako "Skarżąca") na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej, Skarżąca w petitum skargi kasacyjnej wniosła o wstrzymanie wykonalności postanowienia nakładającego obowiązek uiszczenia opłaty legalizacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", mającym odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym na podstawie art. 193 p.p.s.a., wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Natomiast w myśl art. 61 § 3 p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Dokonując oceny wniosku Skarżącej "o wstrzymanie wykonalności postanowienia nakładającego obowiązek uiszczenia opłaty legalizacyjnej" należy wskazać, że w niniejszej sprawie przedmiotem zaskarżenia do Sądu pierwszej instancji była decyzja Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2014 r. utrzymująca w mocy decyzję Wojewody S. z dnia 15 listopada 2013 r. o umorzeniu postępowania w sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej. Natomiast postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 22 czerwca 2012 r. nakładające obowiązek uiszczenia opłaty legalizacyjnej, którego to postanowienia dotyczy zawarty w skardze kasacyjnej wniosek Skarżącej o wstrzymania wykonania, zostało wydane w odrębnym postępowaniu, prowadzonym poza granicami niniejszej sprawy, w ramach którego Skarżącej służyły stosowne środki zaskarżenia oraz możliwość składania wniosku o wstrzymanie wykonania przedmiotowego postanowienia.

Z powyższych względów, w niniejszej sprawie wniosek Skarżącej nie może zostać uwzględniony.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.