II FSK 3299/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2576466

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2018 r. II FSK 3299/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Antoni Hanusz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2018 r. skargi kasacyjnej Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 650/16 w sprawie ze skargi Z. K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2016 r., nr ITPB4/4511-598/15/RH w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia:

1)

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2)

zwrócić Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 12 lipca 2016 r., I SA/Gd 650/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił zaskarżoną przez Z. K. interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 lutego 2016 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Od powyższego wyroku organ podatkowy wywiódł skargę kasacyjną.

Pismem z 30 października 2018 r. pełnomocnik Szefa Krajowej Administracji Skarbowej cofnął skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: ".p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd; jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Na podstawie art. 193 ustawy przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przy czym "odpowiednie zastosowanie" w kontekście art. 183 ustawy oznacza, iż strona może cofnąć skargę kasacyjną, a sąd jest tym wnioskiem związany.

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak w punkcie pierwszym sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.