Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1982466

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 lutego 2016 r.
II FSK 3277/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Beata Cieloch.

Sędziowie: NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), del. WSA Marek Olejnik.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej T. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 1112/13 w sprawie ze skargi T. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 11 lipca 2013 r., nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości

1) oddala skargę kasacyjną;

2) zasądza od T. P. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku kwotę 3600 (słownie: trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.