Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549096

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 22 października 2014 r.
II FSK 326/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Beata Cieloch.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w K.) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 października 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 1389/11 w sprawie ze skargi "M." sp. z o.o. z siedzibą w Z. na interpretację indywidualną Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w K.) z dnia 26 kwietnia 2011 r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia podjąć zawieszone postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 20 lutego 2014 r., sygn. akt II FSK 326/12, Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie sądowe w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w K.) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 października 2011 r. sygn. akt I SA/Kr 1389/11, do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny zadanego przez Naczelny Sąd Administracyjny wskazanym na wstępie postanowieniem pytania prawnego.

Z uwagi na okoliczność, że w dniu 28 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie P 52/13, wydał postanowienie, w którym umorzył postępowanie zainicjowane postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2013 r., z uwagi na wydanie wyroku z dnia 8 lipca 2014 r., w sprawie K 7/13, należało na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.