II FSK 3061/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2727762

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 października 2019 r. II FSK 3061/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Bogusław Dauter (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 15 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. Sp.j. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2017 r. sygn. akt I SA/Bk 193/17 w sprawie ze skargi A. Sp.j. w K. na interpretację indywidualną Burmistrza D. z dnia 1 grudnia 2016 r., Nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości postanawia

1. umorzyć postępowanie kasacyjne,

2. zwrócić A. Sp.j. w K. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 29 czerwca 2017 r., I SA/Bk 193/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę A. Sp.j. w K. na interpretację indywidualną Burmistrza D. z 1 grudnia 2016 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości.

Od powyższego wyroku spółka wniosła skargę kasacyjną, którą następnie cofnęła pismem z 30 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, dalej: p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Podstawą do cofnięcia skargi kasacyjnej jest zdanie pierwsze art. 60 w związku z art. 193 p.p.s.a. Również zdanie drugie art. 60 p.p.s.a. ma zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym. Natomiast zdanie trzecie tego przepisu, traktujące o uznaniu cofnięcia skargi za niedopuszczalne, nie może być stosowane w odniesieniu do skargi kasacyjnej (por. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, str. 572 - 573, wyd. Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2009). Skoro bowiem Naczelny Sąd Administracyjny na mocy art. 183 § 1 p.p.s.a. związany jest granicami skargi kasacyjnej, to tym bardziej wiąże go "brak" skargi kasacyjnej, czyli stan po jej cofnięciu. Wynikająca z art. 183 § 1 p.p.s.a. zasada dyspozycyjności sprawia, że każde cofnięcie skargi kasacyjnej jest dopuszczalne, gdyż ustawodawca zarówno jej wniesienie, jak i zakres rozpoznania uzależnił od woli wnoszącego skargę kasacyjną.

Z uwagi na powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.