Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1712903

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 6 maja 2015 r.
II FSK 303/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Rudowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 września 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1019/13 w sprawie ze skargi T. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 31 stycznia 2011 r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. postanawia

1)

umorzyć postępowanie ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi;

2)

zwrócić Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 263 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy złote).

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 26 września 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1019/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, po rozpoznaniu skargi T. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 31 stycznia 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. uchylił powyższą decyzję w części dotyczącej odsetek za zwłokę od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w pozostałym zakresie skargę oddalił.

Od powyższego orzeczenia zarówno Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, jak i skarżący wnieśli do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne.

Pismem z dnia 26 lutego 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi cofnął wniesioną skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd; jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Na podstawie art. 193 ustawy przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przy czym "odpowiednie zastosowanie" w kontekście art. 183 ustawy oznacza, iż strona może cofnąć skargę kasacyjną, a sąd jest tym wnioskiem związany.

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w punkcie pierwszym sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.