Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721682

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 24 września 2019 r.
II FSK 3023/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Antoni Hanusz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 24 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Sz 6/17 w sprawie ze skargi K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 14 października 2016 r., nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. postanawia:

1) umorzyć postępowanie kasacyjne,

2) zwrócić K.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie kwotę 900 zł (słownie: dziewięćset złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 18 maja 2017 r., I SA/Sz 6/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżoną przez K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z 14 października 2016 r. oraz poprzedzają ją decyzję Burmistrza L. z 29 lipca 2016 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r.

Od powyższego orzeczenia skarżąca spółka wywiodła skargę kasacyjną, domagając się uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia ewentualnie rozpoznanie skargi, a także zasądzenia kosztów postępowania według norm przepisanych.

Pismem z 16 września 2019 r. cofnięto wskazaną skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej: "p.p.s.a."), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Podstawą do cofnięcia skargi kasacyjnej jest zdanie pierwsze art. 60 w związku z art. 193 p.p.s.a. Również zdanie drugie art. 60 p.p.s.a. ma zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym. Natomiast zdanie trzecie tego przepisu, traktujące o uznaniu cofnięcia skargi za niedopuszczalne, nie może być stosowane w odniesieniu do skargi kasacyjnej (por. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, str. 572 - 573, wyd. Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2009). Skoro bowiem Naczelny Sąd Administracyjny na mocy art. 183 § 1 p.p.s.a. związany jest granicami skargi kasacyjnej, to tym bardziej wiąże go "brak" skargi kasacyjnej, czyli stan po jej cofnięciu. Wynikająca z art. 183 § 1 p.p.s.a. zasada dyspozycyjności sprawia, że każde cofnięcie skargi kasacyjnej jest dopuszczalne, i to bez zgody strony przeciwnej.

Z uwagi na powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.