Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3093928

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 10 listopada 2020 r.
II FSK 2923/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sokołowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej wniosku D. A. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 717/17 którym oddalono skargę kasacyjną D. A. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 września 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 369/16 w sprawie ze skargi D. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 11 lutego 2016 r., nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. postanawia:

1) oddalić wniosek o przywrócenie terminu; 2 zwrócić D. A. kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi o wznowienie postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 lipca 2020 r., sygn. akt II FSK 2923/19, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), odrzucił skargę D. A. (dalej: skarżąca) o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 717/17. Podstawą do odrzucenia skargi było nieopłacenie, pomimo prawidłowego wezwania, wpisu od skargi.

Pismem nadanym w dniu 22 września 2020 r., skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi o wznowienie postępowania. W piśmie tym skarżąca podniosła, że w dniu 15 września 2020 r. otrzymała postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego odrzucające jej skargę o wznowienie postępowania i z postanowienia tego dowiedziała się, że przyczyną odrzucenia skargi było nieuiszczenie wpisu sądowego. W uzasadnieniu wniosku skarżąca przyznała, że nie odebrała przesyłki z wezwaniem do uiszczenia wpisu w ustawowym terminie, jednak w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Naczelnego Sądu Administracyjnego ustaliła, że "przesyłka dotyczyła uiszczenia wpłaty". Skarżąca podniosła również, że wykonała przelew na kwotę 100 zł, ale być może pomyliła konta i uiściła wpłatę na rachunek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarżąca wskazała, że nie może odszukać dowodu przelewu, gdyż w domu ma malowanie, jednakże, jeśli uda jej się odszukać przelew, to w dniu 2 października 2020 r. dostarczy jego kopię osobiście do Sądu. Jednocześnie skarżąca wniosła o przywrócenie terminu i opłaciła należny wpis. Skarżąca wniosła też o umożliwienie uzupełnia wniosku o nowe argumenty, gdyby okazało się, że wpis nie był uiszczony. Zdaniem skarżącej "brak winy w uchybieniu terminu można uznać za co najmniej uprawdopodobniony".

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu podlega oddaleniu.

Stosownie do art. 86 § 1 p.p.s.a. jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu winno być wniesione w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.). W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.). Uprawdopodobnienie - jak zgodnie przyjmuje się w orzecznictwie - jest środkiem zastępczym dowodu w ścisłym tego słowa znaczeniu i nie daje pewności, lecz tylko wiarygodność (prawdopodobieństwo) twierdzenia o jakimś fakcie (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 20 lutego 2012 r., II FZ 145/12; z 24 listopada 2011 r., II FZ 711/11, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl, dalej jako CBOSA). Natomiast o braku winy można mówić wyłącznie wtedy, gdy dopełnienie obowiązku stało się niemożliwe z powodu przeszkody, której strona nie mogła przezwyciężyć nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku, a więc jeżeli dochowała ona należytej staranności. Brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony należycie dbającej o własne interesy i przy braniu pod uwagę także uchybień spowodowanych nawet niewielkim niedbalstwem. Przywrócenie terminu nie jest bowiem możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że skarżąca nie uprawdopodobniła braku winy w nieuiszczeniu w terminie wpisu od skargi o wznowienie postępowania. O braku winy Skarżącej nie zaświadcza bowiem żadna z okoliczności podanych przez nią we wniosku o przywrócenie terminu. Nie kwalifikuje się do kategorii przeszkody uniemożliwiającej terminowe dokonanie wpisu nieodebranie przez Skarżącą przesyłki z Sądu, albo brak pewności, czy uiściła należny wpis, a jeśli tak to na jaki numer konta, szczególnie w świetle złożonego przez nią oświadczenia o braku dowodu poświadczającego uiszczenie wpisu. Podane przez Skarżącą przyczyny niedochowania terminu wskazują na brak staranności, tudzież niedbałe prowadzenie własnych spraw. Oznacza to, że uchybienie terminowemu dokonaniu czynności było zawinione przez Skarżącą, a tym samym niemożliwe jest przywrócenie uchybionego terminu.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 86 § 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wniosek Skarżącej o przywrócenie terminu oraz zwrócił uiszczony wpis od skargi o wznowienie postępowania, stosownie do art. 232 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.