II FSK 2759/12 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1624328

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2015 r. II FSK 2759/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA (del.) Bogusław Woźniak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lipca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3075/11 w sprawie ze skargi P. K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r., Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia:

1)

umorzyć postępowanie kasacyjne;

2)

zwrócić Ministrowi Finansów z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 26 lipca 2012 r., w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3075/11, po rozpoznaniu skargi P. K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych: 1) uchylił zaskarżoną interpretację; 2) stwierdził, że interpretacja indywidualna nie może być wykonana w całości; 3) zasądził od Ministra Finansów na rzecz P. K. kwotę 457 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Minister Finansów w skardze kasacyjnej wniósł o uchylenie wyżej wskazanego wyroku w całości i orzeczenie co do istoty sprawy, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Pełnomocnik skarżącego organu radca prawny J. K. pismem z 12 grudnia 2014 r. cofnął skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Strona, która wniosła skargę kasacyjną może ją na podstawie art. 60 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", cofnąć. Cofnięcie skargi kasacyjnej wiąże sąd, jednakże uznaje się cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jak stanowi art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a., jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę kasacyjną, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania kasacyjnego.

W rozpoznawanej sprawie nie wystąpiły okoliczności, które uzasadniałby uznanie cofnięcia skargi kasacyjnej za niedopuszczalne, wobec czego należało uznać powyższą czynność procesową za skuteczną. To z kolei, na mocy wyżej wskazanych przepisów, obliguje Naczelny Sąd Administracyjny do umorzenia postępowania kasacyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 60 oraz art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.