Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1397853

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 października 2013 r.
II FSK 2728/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogdan Lubiński.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej wniosku T. J. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej T. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 maja 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 848/12 w sprawie ze skargi T. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 18 czerwca 2012 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. postanawia: odmówić wstrzymania wykonania decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 14 maja 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 848/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę T. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 18 czerwca 2012 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r.

Powyższy wyrok został zaskarżony skargą kasacyjną podatnika, w której zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania ww. decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w G. nr (...) z dnia 18 czerwca 2012 r. oraz decyzji Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w G. nr (...) z dnia 29 lutego 2012 r.

Wniosek uzasadniono wskazując, że za wstrzymaniem wykonania decyzji przemawia wygaśnięcie zobowiązania podatkowego zgodnie z art. 59 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej m.in. na skutek wydania przez Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w G. postanowienia nr (...) z dnia 6 sierpnia 2012 r. w przedmiocie zaliczenia nadpłaty "z dnia 7 maja 2012 r. z tytułu PIT-36 podatek dochodowy od osób fizycznych za 2011 r. w kwocie 546 zł na poczet: PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 r., należność główna 415,73 zł, odsetki 130,27 zł" oraz niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu szkody na skutek wszczęcia postępowania administracyjnego

W ocenie autora, za uwzględnieniem powyższego wniosku przemawia też wykonywanie przez Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w G. nieostatecznej decyzji Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w G. nr (...) z dnia 29 lutego 2012 r. w trakcie postępowania odwoławczego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 27 lutego 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 49/13 uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. nr (...) z dnia 5 listopada 2012 r., doręczone w dniu 26 listopada 2012 r., które utrzymuje w mocy postanowienie Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w G. nr (...) z dnia 6 sierpnia 2012 r. w przedmiocie zaliczenia nadpłaty "z dnia 7 maja 2012 r. z tytułu PIT-36 podatek dochodowy od osób fizycznych za 2011 r. w kwocie 546 zł na poczet: PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 r., należność główna 415,73 zł, odsetki 130,27 zł".

Dyrektor Izby Skarbowej w G. wniósł skargę kasacyjną od powyższego wyroku. Postanowienie Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w G. nr (...) z dnia 6 sierpnia 2012 r. pozostaje w obrocie prawnym.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek strony nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie zacząć trzeba od uwagi, że z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - zwanej dalej "p.p.s.a."), wynika, iż wnioskodawca powinien uprawdopodobnić istnienie przesłanek w nim określonych. Stosownie bowiem do jego treści sąd może na wniosek strony skarżącej wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Użyte więc w tym przepisie pojęcia nieostre, tj. niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, wymagają skonkretyzowania w postaci argumentacji strony skarżącej, względnie gdy okaże się to konieczne, zobrazowania opisanej we wniosku sytuacji za pomocą odpowiednich dokumentów (por. post. NSA z dnia 15 grudnia 2005 r., sygn. akt I FZ 633/05, niepubl.).

W niniejszej sprawie skarżący nie uprawdopodobnił możliwości zaistnienia przesłanek wskazanych w ww. przepisie. Wniosek strony odwołuje się do wydanych aktów, nie wskazując jednak na czym polega niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Nie jest nim bowiem sam fakt dokonywania kontroli instancyjnej aktów ani też przeprowadzona kontrola sądowa.

Na marginesie należy jedynie wskazać, że Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FZ 103/13 umorzył postępowania zażaleniowe w zakresie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 848/12. Umorzenie nastąpiło ze względu na cofnięcie zażalenia.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji, na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.