II FSK 266/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2646123

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2019 r. II FSK 266/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Brolik.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej w sprawie ze skargi kasacyjnej N.(...) sp. z o.o. z siedzibą w Ł. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 13 października 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 736/16 w sprawie ze skargi N.(...) sp. z o.o. z siedzibą w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., nr (...) w przedmiocie uchylenia w całości decyzji organu pierwszej instancji określającej wysokość straty poniesionej w roku podatkowym od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia postanawia: uzupełnić wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 stycznia 2019 r., sygn. akt II FSK 266/17, przez oznaczenie zawartego w nim sformułowania "oddala skargę kasacyjną" punktem 1 i dodanie do sentencji wyroku punktu 2 o treści "zasądza od N.(...) sp. z o.o. z siedzibą w Ł. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi kwotę 480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego"

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem NSA z 22 stycznia 2019 r., II FSK 266/17, wydanym na rozprawie oddalono skargę kasacyjną spółki i nie orzeczono o zwrocie kosztów postępowania.

Pismem z 25 marca 2019 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi wniósł o uzupełnienie ww. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego poprzez zasądzenie od skarżącego na rzecz organu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 157 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej "p.p.s.a."), strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w formie wyroku, chyba że uzupełnienie, jak w niniejszej sprawie, dotyczy wyłącznie kosztów (art. 157 § 3 p.p.s.a.). Orzeczenie uzupełniające wyrok co do zwrotu kosztów może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 157 § 2 p.p.s.a.).

Natomiast zgodnie z art. 209 p.p.s.a. o zwrocie kosztów sąd rozstrzyga w każdym orzeczeniu uwzględniającym skargę oraz w orzeczeniu, o którym mowa w art. 201 art. 203 i art. 204 p.p.s.a. W myśl jednak art. 207 § 2 p.p.s.a. w przypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może odstąpić od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości lub w części.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w niniejszej sprawie występuje właśnie przypadek szczególnie uzasadniony, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie. Dokonując takiego ustalenia Sąd wziął pod uwagę, iż odpowiedź na skargę kasacyjną została wniesiona w terminie, organ w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym reprezentowany był przez innego radcę prawnego niż przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym stawił się pełnomocnik organu i wniósł o zasadzenie kosztów postępowania, skarga kasacyjna natomiast została wniesiona w dniu 14 grudnia 2016 r.

W związku z powyższym, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c w zw. z § 14 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804 z późn. zm.), wysokość kosztów zasądzonych na rzecz organu wynosi 480 zł.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 157 § 1 w związku z art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.