Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1982447

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 12 lutego 2016 r.
II FSK 260/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Rypina.

Sędziowie: NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), del. WSA Bogusław Woźniak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej ze skargi kasacyjnej Przedsiębiorstwa (...)"B." sp. z o.o. z siedzibą w O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 909/13 w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa (...)"B." sp. z o.o. z siedzibą w O. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie wpłat na PFRON za okres od grudnia 2007 r. do listopada 2008 r.

1) oddala skargę kasacyjną,

2) zasądza od Przedsiębiorstwa (...)"B." sp. z o.o. z siedzibą w O. na rzecz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwotę 3.600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.