Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2748088

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 5 grudnia 2019 r.
II FSK 2401/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Dauter.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej M.P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2019 r., sygn. akt I SA/Bd 172/19 w sprawie ze skargi M.P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2019 r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. postanawia zwrócić skargę kasacyjną Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy w celu usunięcia dostrzeżonych braków.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 15 maja 2019 r., sygn. akt I SA/Bd 172/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę M.P. (dalej: skarżący) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2019 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.

Od powyższego wyroku skarżący wniósł skargę kasacyjną.

W wyniku wstępnego badania skargi kasacyjnej, Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł braki uniemożliwiające nadanie sprawie dalszego biegu.

W świetle art. 176 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma strony. Z kolei zgodnie z art. 5 pkt 2 i art. 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 934) w zw. z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (w brzmieniu obowiązującym od 31 maja 2019 r.) pierwsze pismo w danej sprawie wniesione po 31 maja 2019 r. powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku.

Z akt sprawy wynika, że skarga kasacyjna wniesiona (nadana w dniu 6 sierpnia 2019 r.) przez pełnomocnika skarżącego jest pierwszym pismem w niniejszej sprawie, które zostało złożone po 31 maja 2019 r. i jednocześnie nie zawiera numeru PESEL skarżącego.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 180 p.p.s.a. postanowił o zwróceniu skargi kasacyjnej w celu usunięcia dostrzeżonego braku w zakresie numeru PESEL skarżącego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.