II FSK 227/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

II FSK 227/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1650595

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2015 r. II FSK 227/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 października 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 831/14 w sprawie ze skargi R. F. i A. F. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 21 maja 2014 r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. postanawia

1)

umorzyć postępowanie kasacyjne;

2)

zwrócić Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 15 października 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 831/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w sprawie ze skargi R. F. i A. F. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 21 maja 2014 r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz orzekł, że nie może być ona wykonana.

Od powyższego wyroku pełnomocnik organu wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną, domagając się uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd pierwszej instancji oraz zasądzenia od skarżących na rzecz organu kosztów postępowania według norm prawem przepisanych.

Pismem z dnia 23 lutego 2015 r. cofnięto wniesioną skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), powoływanej dalej jako: "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże Sąd; jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Na podstawie art. 193 p.p.s.a. przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przy czym "odpowiednie zastosowanie" w kontekście art. 183 p.p.s.a. oznacza, iż strona może cofnąć skargę kasacyjną, a Sąd jest tym wnioskiem związany.

W tych okolicznościach Sąd, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.