Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2170102

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 listopada 2016 r.
II FSK 2238/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Płusa.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy sprostowania z urzędu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2016 r., sygn. akt II FSK 2238/14 wydanego po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Jo. W. i Ja. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Łd 1503/13 w sprawie ze skargi Jo. W. i Ja. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 14 listopada 2013 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r. postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę zawartą w sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2016 r. sygn. akt II FSK 2238/14, w ten sposób, że w miejsce roku podatkowego "2009" wpisać rok "2010".

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 29 września 2016 r. sygn. akt II FSK 2238/14 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Jo.W. i Ja.W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Łd 1503/13.

W niniejszej sprawie w sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego błędnie podano rok podatkowy, tj. zamiast "umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r." wpisano "umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2009 r."

W związku z tym, wymienioną wyżej oczywistą omyłkę pisarską Naczelny Sąd Administracyjny sprostował z urzędu, na podstawie art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) w zw. z art. 193 tej ustawy, w sposób wskazany w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.