Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2170098

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 2 grudnia 2016 r.
II FSK 2207/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tomasz Kolanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. sygn. akt I SA/Po 917/13 w zakresie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w sprawie ze skargi M. H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia 19 lipca 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. i 2009 r. postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 października 2016 r., sygn. akt II FSK 2207/14, w ten sposób, że na 8 stronie uzasadnienia ze zdania "Skarga kasacyjna nie jest zasadna" wykreślić słowo "nie".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718; dalej: p.p.s.a.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Uzasadnienie prawne

W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, że w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2016 r., sygn. akt II FSK 2207/14, w wyniku oczywistej omyłki w pierwszym zdaniu uzasadnienia wyroku po słowach: "Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje" błędnie zapisano "Skarga kasacyjna nie jest zasadna", zamiast "Skarga kasacyjna jest zasadna". Zarówno sentencja wyroku jak i dalsza część jego uzasadnienia jednoznacznie wskazują, że użycie słowa "nie" w przytoczonym wyżej zdaniu jest oczywistą omyłką pisarską.

W związku z powyższym, na podstawie art. 156 § 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.