II FSK 2082/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2979236

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 2020 r. II FSK 2082/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tomasz Zborzyński.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej B. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 23 listopada 2017 r. sygn. akt I SA/Lu 795/17 w sprawie ze skargi B. S. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 27 lipca 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia: z urzędu sprostować oczywistą omyłkę zawartą w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2019 r., sygn. akt II FSK 2082/18, w ten sposób, że na stronie 12 uzasadnienia wyroku w wersie 3 od góry pominąć słowa "i poprzedzające je" oraz w wersie 4 i 5 od góry pominąć "i Naczelnika Urzędu Skarbowego jako organu pierwszej instancji".

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie na stronie 12 uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2019 r., sygn. akt II FSK 2082/18, omyłkowo w wersie 3 od góry wpisano słowa "i poprzedzające je" oraz w wersie 4 i 5 od góry omyłkowo wpisano "i Naczelnika Urzędu Skarbowego jako organu pierwszej instancji".

Stosownie do art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej: p.p.s.a.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Ponieważ takie właśnie oczywiste omyłki wystąpiły w uzasadnieniu wyroku, konieczne było ich sprostowanie, poprzez ich pominięcie, co też Naczelny Sąd Administracyjny uczynił na podstawie art. 156 § 1 i § 2 w związku z art. 193 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.