Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1767971

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 22 lipca 2015 r.
II FSK 1978/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Maciej Jaśniewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej J. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 marca 2015 r. sygn. akt I SA/Gd 29/15 w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 4 listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu zbycia lokalu postanawia: zwrócić skargę kasacyjną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w celu usunięcia dostrzeżonych braków

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNINIE

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sygn. akt I SA/Gd 29/15 z dnia 4 marca 2015 r. oddalającego skargę J. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 4 listopada 2014 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu zbycia lokalu, została wniesiona przez Skarżącą skarga kasacyjna.

Zarządzeniem z dnia 11 maja 2015 r. Z-ca Przewodniczącego Wydziału WSA w Gdańsku na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwana dalej: "p.p.s.a.") wezwał doradcę podatkowego S. W. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 200 zł, stosowanie do § 1 pkt 2 w zw. z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r., w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193, dalej zwane: "Rozporządzenie RM"). Wpis w wskazanej powyżej kwocie został uiszczony w terminie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważa co następuje:

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wysokość wpisu od skargi kasacyjnej została ustalona przez Sąd I instancji nieprawidłowo. Zgodnie z § 1 pkt 2 Rozporządzenia RM wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi 3% wartości przedmiotu zaskarżenia (przy kwocie od 10.000 zł do 50.000 zł) -, nie mniej jednak niż 400 zł. W rozpatrywanej sprawie wartość należności to 17 533,00 zł, co oznacza, że 3% od tej kwoty wynosi 526 zł i tyle powinien wynosić prawidłowo obliczony wpis od skargi do Sądu I instancji. Z uwagi na § 3 Rozporządzenia RM wpis od skargi kasacyjnej powinien wynosić połowę kwoty 526 zł, tj. 263 zł. Sąd I instancji natomiast wezwał doradcę podatkowego do uiszczenia kwoty 200 zł.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 180 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. postanowił zwrócić Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku celem usunięcia dostrzeżonych braków.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.