Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1767967

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 23 lipca 2015 r.
II FSK 1972/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogdan Lubiński.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej wniosku S. z siedzibą w B. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej S. z siedzibą w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 10 kwietnia 2015 r. sygn. akt I SA/Bk 501/14 w sprawie ze skargi S. z siedzibą w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 28 lipca 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r. postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. akt I SA/Bk 501/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę S. z siedzibą w B. (zwanego dalej "stroną skarżącą") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 28 lipca 2014 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r.

Powyższy wyrok został zaskarżony skargą kasacyjną strony skarżącej, w której zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek strony skarżącej nie zasługuje na uwzględnienie.

Z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - zwanej dalej "p.p.s.a."), wynika, że wnioskodawca powinien uprawdopodobnić istnienie przesłanek w nim określonych. Stosownie bowiem do jego treści sąd może na wniosek strony skarżącej wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Użyte więc w tym przepisie pojęcia nieostre, tj. niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, wymagają skonkretyzowania w postaci argumentacji strony skarżącej, względnie gdy okaże się to konieczne, zobrazowania opisanej we wniosku sytuacji za pomocą odpowiednich dokumentów (por. post. NSA z dnia 15 grudnia 2005 r., sygn. akt I FZ 633/05, niepubl.).

W niniejszej sprawie strona skarżąca nie uprawdopodobniła możliwość zaistnienia przesłanek wskazanych w ww. przepisie. W opinii NSA, okoliczności podane przez stronę nie wskazują na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia skutków, o których stanowi art. 61 § 3 p.p.s.a. Za takowe uprawdopodobnienie nie można bowiem uznać twierdzeń, że prowadzenie egzekucji spowoduje niemożliwość działania strony skarżącej, co z kolei wywołała negatywny stosunek kibiców, członków stowarzyszenia i sympatyków, a tym samym zniweczy działania w sferze propagowania kulturalnego zachowania kibiców, podnoszenia ich wiedzy w tym zakresie, propagowania kultury fizycznej i sportu oraz klęskę na polu działalności oświatowej. Także twierdzenia strony skarżącej odnośnie utraty budowanego przez wiele lat wizerunku poprawnego kibica nie uzasadniają wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Należy także dodać, że strona skarżąca do skargi kasacyjnej nie dołączyła żadnych dokumentów, które byłyby potwierdzeniem jej twierdzeń.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji, na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 193 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.