II FSK 1967/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508806

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2018 r. II FSK 1967/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sokołowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej D. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 24 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Op 478/16 oddalającego skargę D. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 30 czerwca 2016 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 r. postanawia zawiesić postępowanie kasacyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 24 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Op 478/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu oddalił skargę D. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 30 czerwca 2016 r. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 r.

Pismem z dnia 15 maja 2017 r. D. P. (dalej jako: "skarżący") wywiódł skargę kasacyjną na ww. rozstrzygnięcie.

Następnie pismem z dnia 11 czerwca 2018 r. Burmistrz O. poinformował o śmierci skarżącego. Do pisma dołączył akt zgonu skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej jako: "p.p.s.a.") sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3. Z brzmienia powyższego przepisu wynika, że zawieszenie postępowania z przyczyn w nim wskazanych jest obligatoryjne i następuje z urzędu.

Z nadesłanego do Naczelnego Sądu Administracyjnego aktu zgonu skarżącego wynika, że zmarł on 21 maja 2018 r. W tych okolicznościach koniecznym stało się zawieszenie niniejszego postępowania do czasu ustalenia następcy prawnego skarżącego.

Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 w zw. z art. 131 i art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.