Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2170091

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 10 listopada 2016 r.
II FSK 1950/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Babiarz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2013 r., sygn. akt III SA/Po 987/12 w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2012 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia solidarnie zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn postanawia: zwrócić się do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim o ustanowienie kuratora spadku po F. S., zmarłym w dniu 7 lutego 2015 r., ostatnio zamieszkałym w O.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 2 września 2015 r. miała się odbyć rozprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a uczestnikiem postępowania miał być F. S. (karta 104). W związku ze śmiercią uczestnika postępowania - postępowanie zawieszono w dniu 13 października 2015 r. (karta 122).

Z informacji uzyskanych w dniu 24 marca 2016 r. od Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (karta 138) wynika, że organ ten nie posiada żadnych informacji w zakresie ustalonych następców prawnych zmarłego uczestnika postępowania.

W dniu 7 lipca 2016 r. wpłynęła do Naczelnego Sądu Administracyjnego informacja od Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, że w dalszym ciągu brak jest informacji o następcach prawnych zmarłego uczestnika postępowania.

Jak wynika z akt sprawy (karta 106), spadkodawca - F. S.- zamieszkiwał ostatnio w O., ul. (...). Mając na względzie art. 128 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.) oraz art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 269 z późn. zm.), Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zwrócić się do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim o ustanowienie kuratora spadku po F. S., urodzonym w dniu (...)., zmarłym w dniu 7 lutego 2015 r., ostatnio zamieszkałym w O.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.