Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1767966

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 22 lipca 2015 r.
II FSK 195/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Brolik.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 313/12 w sprawie ze skargi H. S.A. z siedzibą w W. na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. nr ILPB3/423-336/11-2/KS w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając z upoważnienia Ministra Finansów złożył skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 313/12, w którym uchylono interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia 25 października 2011 r., w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, na skutek skargi H. S.A. z siedzibą w W.

Postanowieniem z dnia 25 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 195/13, Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił ww. postępowanie z uwagi na zadane przez Naczelny Sąd Administracyjny pytanie (por.postanowienie z dnia 28 stycznia 2015 r. sygn. akt II FSK 1772/13): "Czy odesłanie w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) do odpowiedniego stosowania art. 14 ust. 1-3 tej ustawy, upoważnia organy podatkowe do weryfikacji wartości nominalnej udziałów/akcji, określonej w umowie lub w statucie spółki, w sytuacji gdy wartość nominalna obejmowanych udziałów/akcji odbiega od wartości rynkowej przedmiotu wkładu?".

W związku z tym, że Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 22 czerwca 2015 r. przejął do rozpoznania w składzie siedmiu sędziów ww. zagadnienie, a następnie rozpoznał sprawę w dniu 20 lipca 2015 r., należało podjąć zawieszone postępowanie stosownie do art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a.").

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.