Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2170090

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 listopada 2016 r.
II FSK 1945/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w 29 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej R. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1319/14 w sprawie ze skargi R. J. na postanowienie Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 9 stycznia 2014 r., nr (...) w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: zawiesić postępowanie w sprawie

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 7 listopada 2016 r. pełnomocnik R. J., strony postępowania, powiadomił Naczelny Sąd Administracyjny, że jego mocodawca zmarł 3 listopada 2016 r. W załączeniu do kolejnego pisma z dnia 15 listopada 2016 r., pełnomocnik nadesłał odpis skróconego aktu zgonu R. J.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej zwana: "p.p.s.a.") w razie śmierci strony sąd zawiesza postępowanie z urzędu. W związku z informacją uzyskaną od pełnomocnika zmarłego, zawieszenie niniejszego postępowania kasacyjnego stało się konieczne do czasu ustalenia jego następców prawnych.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.