II FSK 1873/16, Gwarancyjny charakter udokumentowania przelania środków pieniężnych na rachunek bankowy obdarowanego. Dopuszczalność przelania środków będących przedmiotem darowizny na wskazany przez obdarowanego rachunek bankowy innego podmiotu w wykonaniu zobowiązania ciążącego na obdarowanym. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2533071

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2018 r. II FSK 1873/16 Gwarancyjny charakter udokumentowania przelania środków pieniężnych na rachunek bankowy obdarowanego. Dopuszczalność przelania środków będących przedmiotem darowizny na wskazany przez obdarowanego rachunek bankowy innego podmiotu w wykonaniu zobowiązania ciążącego na obdarowanym.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Rypina.

Sędziowie: NSA Tomasz Zborzyński (spr.), del. WSA Alina Rzepecka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 stycznia 2016 r. sygn. akt I SA/Kr 1571/15 w sprawie ze skargi M. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 31 lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie podatku od spadków i darowizn oddala skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.