Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1552274

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 10 grudnia 2014 r.
II FSK 1848/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tomasz Zborzyński.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 2050/13 w sprawie ze skargi P. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 27 sierpnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. postanawia zwróci skargę kasacyjną Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu w celu usunięcia dostrzeżonych braków.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 marca 2014 r. P. w W. wniosła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ze skargi spółki na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 27 sierpnia 2013 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. Skarżąca podała, że wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi 28.229,- zł.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2014 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie 100,- zł, stosownie do § 3 w zw. z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm., dalej: rozporządzenie RM).

Skarżąca uiściła wpis od skargi kasacyjnej w wysokości wskazanej w powyższym zarządzeniu (k.104 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym odrzuci skargę kasacyjną, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez wojewódzki sąd administracyjny, albo zwróci ją temu sądowi w celu usunięcia dostrzeżonych braków.

W niniejszej sprawie zaistniała druga z sytuacji unormowanych w powyższym przepisie. Ze skargi oraz skargi kasacyjnej strony wyraźnie wynika, że wartość przedmiotu zaskarżenia mieści się w przedziale 10-50 tys. zł, w związku z czym, w sprawie należało pobrać wpis stosunkowy od skargi kasacyjnej na podstawie § 3 w zw. z § 1 pkt 2 rozporządzenia RM, a nie - jak wskazał Przewodniczący Wydziału - § 3 w zw. z § 1 pkt 1 tego aktu.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że skarga kasacyjna nie została opłacona należnym wpisem, w związku z czym, na podstawie art. 180 p.p.s.a., postanowiono zwrócić ją Sądowi pierwszej instancji w celu usunięcia dostrzeżonych braków.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.