Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1767962

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 10 lipca 2015 r.
II FSK 1840/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Dumas.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej K. (...) S.A. z siedzibą w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 1094/14 w sprawie ze skargi K. (...) S.A. z siedzibą w K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 25 lipca 2014 r., nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2003 r. postanawia: zwrócić skargę kasacyjną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w celu usunięcia dostrzeżonych braków.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 1094/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę K. (...) S.A. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 25 lipca 2014 r. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2003 r.

Od powyższego wyroku skarżąca wniosła skargę kasacyjną, w której nie zawarto wniosku o zmianę lub uchylenie zaskarżonego orzeczenia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W wyniku wstępnego badania złożonej przez skarżącą skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł, że nie spełnia ona wszystkich wymagań z art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), gdyż nie zawiera wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.

W wyroku z 8 kwietnia 2014 r., SK 22/11, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 180 w zw. z art. 178 i art. 176 p.p.s.a. w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie, bez wezwania do usunięcia braków, skargi kasacyjnej niespełniającej wymogu zamieszczenia w niej wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia wraz z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz z art. 78 Konstytucji, a także z wywodzoną z art. 2 Konstytucji zasadą ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa (Dz. U. Nr 102, poz. 643 z późn. zm.). Z tego też względu wskazany wyżej brak skargi kasacyjnej, uniemożliwiający nadanie jej prawidłowego biegu, podlega usunięciu w trybie określonym w art. 49 § 1 w zw. z art. 176 p.p.s.a. poprzez wezwanie pełnomocnika do uzupełnienia skargi kasacyjnej w podanym zakresie.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 180 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.