II FSK 1812/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3060294

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2018 r. II FSK 1812/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Wójta Gminy Boleszkowice od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 21 lutego 2018 r. sygn. akt I SA/Sz 1074/17 w sprawie ze skargi E. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na interpretację indywidualną Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 października 2017 r. nr Fn-310.1.2017 w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską zawartą w sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2018 r., sygn. akt II FSK 1812/18 w ten sposób, że w miejsce wyrażenia "skargi kasacyjnej E. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S." wpisać wyrażenie "skargi kasacyjnej Wójta Gminy Boleszkowice".

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 23 października 2018 r., sygn. akt II FSK 1812/18, Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Wójta Gminy Boleszkowice od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 21 lutego 2018 r., sygn. akt I SA/Sz 1074/17, w sprawie ze skargi E.(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na interpretację indywidualną Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 października 2017 r. w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, uchylił zaskarżony wyrok w całości, przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie i orzekł o kosztach postępowania kasacyjnego.

W wyniku oczywistej omyłki w sentencji ww. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego błędnie wskazano wnoszącego skargę kasacyjną. Zamiast w sprawie "skargi kasacyjnej Wójta Gminy Boleszkowice" wpisano w sprawie "skargi kasacyjnej E. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.".

Zgodnie z art. 156 § 1 w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), sąd może z urzędu sprostować w postanowieniu niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Stwierdzone w niniejszej sprawie uchybienie stanowi oczywistą omyłkę w rozumieniu tego przepisu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd, działając w oparciu art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 166 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.