Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720691

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 września 2019 r.
II FSK 1778/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Bogusław Dauter (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej J.J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2018 r. sygn. akt III SA/Łd 1180/17 oddalającego skargę J.J. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w L. z dnia 10 listopada 2017 r., Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt III SA/Łd 1180/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę J.J. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w L. z 10 listopada 2017 r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego.

W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku skarżący zawarł wniosek o zawieszenie postępowania przez Naczelnym Sądem Administracyjnym do czasu rozpoznania przez NSA skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 30 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 888/17.

Postanowieniem z 7 grudnia 2018 r., II FSK 1778/18, Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie w sprawie do czasu rozstrzygnięcia przez ten sąd sprawy o sygn. akt I FSK 566/18.

W dniu 11 września 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał w sprawie I FSK 566/18 wyrok oddalający skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Jak stanowi art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie; sąd może jednak i przedtem, stosownie do okoliczności, podjąć dalsze postępowanie.

W niniejszej sprawie zaistniała okoliczność procesowa wskazana w powyższym przepisie, bowiem NSA - wyrokiem z 11 września 2019 r. - prawomocnie rozstrzygnął sprawę o sygn. akt I FSK 566/18.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 193 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.