II FSK 1756/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

II FSK 1756/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1650885

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lutego 2015 r. II FSK 1756/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Bogucki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej A. S.A. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2203/12 w sprawie ze skargi A. S.A. w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 maja 2012 r., nr (...) w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz naliczenia oprocentowania postanawia:

1.

umorzyć postępowanie kasacyjne;

2.

zwrócić A. S.A. w W. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).

Uzasadnienie faktyczne

1. Wyrokiem z dnia 12 lutego 2013 r., III SA/Wa 2203/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A. S.A. w W. (dalej jako "spółka") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 maja 2012 r., nr (...), w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz naliczenia oprocentowania. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; w skrócie: p.p.s.a.). Wyrok jest dostępny na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Wnosząc skargę kasacyjną od ww. wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego, spółka (reprezentowany przez pełnomocnika - doradcę podatkowego) zaskarżyła ten wyrok w całości. Wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA w Warszawie, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i merytoryczne rozpoznanie skargi na podstawie art. 188 p.p.s.a., a także zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego. Na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864)2) spółka wniosła o sformułowanie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o treści zasugerowanej w skardze kasacyjnej.

3. Pismem z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu) spółka cofnęła skargę kasacyjną (k. 84 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

4. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

4.1. Zgodnie z art. 60 w związku z art. 193 p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże Sąd; jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W rozpoznawanej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdził, żeby cofnięcie skargi zmierzało do obejścia prawa, jak również nie stwierdził przesłanek nieważności postępowania wskazanych w art. 183 § 2 p.p.s.a., a zatem - zgodnie z art. 60 w związku z art. 193 p.p.s.a. - cofnięcie skargi kasacyjnej przez spółkę jest skuteczne.

4.2. W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 193 p.p.s.a., postanowił jak w punkcie pierwszym sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.