II FSK 1710/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2532788

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2018 r. II FSK 1710/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Grzęda.

Sędziowie: NSA Bogusław Dauter (spr.), WSA (del.) Barbara Rennert.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej C.J.A.B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 630/15 w spawie ze skargi C.J.A.B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 17 grudnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2008 r. oraz miesiące od sierpnia do listopada 2009 r. oddala skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.