Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2597191

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 19 grudnia 2018 r.
II FSK 1686/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 3821/16 w sprawie ze skargi L. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 października 2016 r. nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę zawartą w sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 grudnia 2018 r., sygn. akt II FSK 1686/18, w ten sposób, że w miejsce słów "z dnia 12 października 2017 r.", wpisać "z dnia 12 października 2016 r.".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 grudnia 2018 r., sygn. akt II FSK 1686/18, omyłkowo wskazano błędną datę zaskarżonej decyzji. W związku z powyższym słowa "z dnia 12 października 2017 r." należało zastąpić słowami " z dnia 12 października 2016 r.".

Na podstawie art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a. wskazaną powyżej omyłkę Naczelny Sąd Administracyjny potraktował jako oczywistą omyłkę pisarską i postanowił, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.