Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1767945

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 3 lipca 2015 r.
II FSK 1630/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Antoni Hanusz po wstępnym badaniu w dniu 3 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. (...) Sp. z o.o. Oddział w T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 grudnia 2014 r. sygn. akt I SA/Kr 1632/14 w sprawie ze skargi P. (...) Sp. z o.o. Oddział w T. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 14 sierpnia 2014 r., nr (...),(...),(...),(...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2009- 2012 postanawia: zwrócić skargę kasacyjną Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie w celu uzupełnienia dostrzeżonych braków.

Uzasadnienie faktyczne

W wyniku wstępnego badania złożonej przez P. (...) Sp. z o.o. Oddział w T. skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 1632/14, Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł brak formalny uniemożliwiający nadanie temu pismu biegu, tj. brak dokumentu pełnomocnictwa, umocowującego podpisanego pod skargą kasacyjną r. pr. T. B. do działania w imieniu skarżącej, w wyniku czego doszło do spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 180 in fine ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej "p.p.s.a."). Znajdujący się w aktach sprawy dokument pełnomocnictwa (k. 205) upoważnia wskazanego radcę prawnego "do reprezentowania Mocodawcy w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie podatku od nieruchomości leżących na terenie działania P. (...) sp. z o.o. Odział w P.". Tymczasem sprawa zawisła przed Sądem dotyczy P. (...) Sp. z o.o. Oddział w T. Oznacza to, że złożone do akt sprawy sądowoadministracyjnej pełnomocnictwo nie uprawnia wskazanego w nim radcy prawnego do reprezentowania skarżącej w postępowaniu kasacyjnym, w tym do sporządzenia w jej imieniu skargi kasacyjnej. W związku z tym skarga kasacyjna obarczona jest brakiem formalnym, uniemożliwiającym nadanie jej prawidłowego biegu. Wskazany brak skargi kasacyjnej należy uzupełnić w trybie art. 49 § 1 w zw. z art. 46 § 3 i art. 37 § 1 p.p.s.a. w celu wykazania, czy działający za stronę pełnomocnik jest umocowany do wykonywania podjętych przez siebie w postępowaniu kasacyjnym czynności procesowych, w tym przede wszystkim do sporządzenia w imieniu strony skargi kasacyjnej.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 180 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.