II FSK 1511/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2519969

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2018 r. II FSK 1511/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogdan Lubiński.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej E. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2016 r. sygn. akt I SA/Gd 698/15 w sprawie ze skargi E. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 17 lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2007 rok postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską zawartą w sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. akt II FSK 1511/16 w ten sposób, że w miejsce słowa "Bogan" wpisać słowo "Bogdan".

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny w sentencji wyroku z dnia 6 czerwca 2018 r. sygn. akt II FSK 1511/16 błędnie wpisał imię sędziego "Bogan" zamiast "Bogdan".

Naczelny Sąd Administracyjny uznał wskazaną powyżej omyłkę za oczywistą omyłkę pisarską i na podstawie art. 156 § 1 i § 2 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 2017, poz. 1369 z późn. zm.), postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.