Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3028811

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 lipca 2020 r.
II FSK 1398/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Brolik.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej M. T. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2019 r. sygn. akt III SA/Wa 955/18 w sprawie ze skargi M. T. S. na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki postanawia: z urzędu sprostować oczywistą omyłkę zawartą w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2020 r., II FSK 1398/19, w ten sposób, że: w komparycji wyroku w wersie czwartym od dołu zastąpić błędną datę "29 stycznia 2019 r. " właściwą datą "29 stycznia 2018 r." oraz w wersie siódmym od dołu zastąpić błędną datę "29 stycznia 2018 r." właściwą datą "29 stycznia 2019 r."

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 8 stycznia 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie zainicjowanej skargą kasacyjną M. T. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2019 r. sygn. akt III SA/Wa 955/18

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2523, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. W sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. akt II FSK 1398/19 w komparycji wyroku w wersie czwartym od dołu omyłkowo wskazano błędną datę wydania zaskarżonej decyzji jako "29 stycznia 2019 r. zamiast "29 stycznia 2018 r." oraz w wersie siódmym od dołu omyłkowo wskazano błędną datę wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jako "29 stycznia 2018 r." zamiast właściwej daty "29 stycznia 2019 r."

Na podstawie art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a. wskazaną powyżej omyłkę Naczelny Sąd Administracyjny potraktował jako oczywistą omyłkę pisarską podlegającą sprostowaniu w ww. trybie i postanowił jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.