Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1767920

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 3 lipca 2015 r.
II FSK 1377/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Płusa.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B.K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2014 r. sygn. akt I SA/Po 468/14 w sprawie ze skargi B.K. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2015 r. sygn. akt II FSK 1377/15 w ten sposób, że w komparycji wyroku w miejsce słów: "na decyzję/postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów" wpisać "na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów".

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 2 lipca 2015 r. sygn. akt II FSK 1377/15 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną B.K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2014 r. sygn. akt I SA/Po 468/14 w sprawie z jego skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, co następuje:

Sentencja ww. wyroku zawiera oczywistą omyłkę pisarską, polegającą na błędnym wpisaniu w komparycji słów, tj.: "decyzja/postanowienie". Z akt sprawy wynika bowiem, że zaskarżona została interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów wydana w dniu 12 marca 2014 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z tego powodu zasadne jest sprostowanie sentencji ww. wyroku z urzędu.

W związku z tym wymienioną wyżej oczywistą omyłkę Naczelny Sąd Administracyjny sprostował na podstawie art. 156 § 1 i 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) w sposób wskazany w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.