Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1783544

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
II FSK 1355/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Dauter.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej S. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 1081/14 w sprawie ze skargi S. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2014 r. nr (...), w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. postanawia zwrócić skargę kasacyjną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w celu usunięcia dostrzeżonych braków.

Uzasadnienie faktyczne

1. Wyrokiem z 19 listopada 2014 r., I SA/Gd 1081/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę S. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z 20 czerwca 2014 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r.

2. Od powyższego wyroku skarżący wniósł skargę kasacyjną, uiszczając wpis stały w kwocie 250 zł.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

3. W wyniku wstępnego badania skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł, iż zawiera one braki, które powinny być usunięte w toku postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku utrzymał w mocy decyzję Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w (...) z dnia 29 listopada 2013 r. stwierdzającą, że nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 rok nie występuje.

Zgodnie z treścią art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; zwanej dalej: "p.p.s.a."), opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt. Naczelny Sąd Administracyjny przypomina, że w sprawach dotyczących nadpłaty przedmiotem sporu jest stwierdzenie istnienia bądź nieistnienia należności pieniężnej w określonej wysokości. W konsekwencji, zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; zwanej dalej: "p.p.s.a.") - w zw. z § 1 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) w niniejszej sprawie należało pobrać wpis stosunkowy natomiast różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi należało zwrócić stronie z urzędu na jej koszt.

Na marginesie Sąd wskazuje na potrzebę uporządkowania akt z uwagi na zamieszczenie w nich odpowiedzi na skargę kasacyjną wniesioną w sprawie I SA/Gd 1082/14.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny z uwagi na treść art. 230 § 1 i § 2 w zw. z art. 225 i art. 180 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.