II FSK 1279/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2641542

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia 2019 r. II FSK 1279/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:, Sędzia NSA Andrzej Jagiełło (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej S. sp.k. z siedzibą w R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 stycznia 2017 r. sygn. akt I SA/Łd 964/16 w sprawie ze skargi S. sp.k. z siedzibą w R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 9 września 2016 r. nr (...) w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia:

1) umorzyć postępowanie kasacyjne;

2) zwrócić S.

sp.k. z siedzibą w R. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 20 stycznia 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 964/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, oddalił skargę S. spółka komandytowa (skarżąca) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 9 września 2016 r., w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku. Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła skarżąca reprezentowana przez radcę prawnego. Pismem z dnia 27 marca 2019 r., pełnomocnik skarżącej cofnął wniesioną skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wszczęte wniesioną skargą kasacyjną podlega umorzeniu. Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) (dalej p.p.s.a.), strona, która wniosła skargę kasacyjną, może ją cofnąć. Na podstawie art. 193 powołanej wyżej ustawy przepis ten ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, przy czym "odpowiednie zastosowanie" w kontekście art. 193 p.p.s.a. oznacza, że strona może cofnąć skargę kasacyjną, a sąd jest tym wnioskiem związany. W tych okolicznościach, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak w punkcie pierwszym sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono w punkcie 2 sentencji na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.