II FSK 1274/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

II FSK 1274/13 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749432

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2015 r. II FSK 1274/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca).

Sędziowie: NSA Bogdan Lubiński, del. WSA Jolanta Sokołowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej T. (...) E. S.A. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Wr 1223/12 w sprawie ze skargi T. (...) E. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2012 r. nr (...) w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia:

1)

umorzyć postępowania kasacyjne,

2)

zwrócić z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rzecz T. (...) E. S.A. z siedzibą w W. kwotę 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca pismem z dnia 20 czerwca 2015 r. cofnęła skargę kasacyjną. Ta czynność procesowa w postępowaniu kasacyjnym jest dla sądu wiążąca (art. 60 w związku z art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., dalej: p.p.s.a.),

a to oznacza konieczność umorzenia postępowania kasacyjnego na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 193 p.p.s.a. (postanowienie SN z dnia 3 września 1998 r., I CKN 820/97, OSNC 1999, Nr 2, poz. 40; postanowienie NSA dnia 28 listopada 2013 r., II FSK 392/13, Lex nr 146637; postanowienie NSA z dnia 28 października 2011 r., II FSK 249/11, Lex nr 1069880).

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.