II FSK 1258/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203046

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2017 r. II FSK 1258/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Rypina (sprawozdawca).

Sędziowie: NSA Jerzy Płusa, del. WSA Marek Olejnik.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej wniosku A. M. o wyłączenie sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Grażyny Nasierowskiej w sprawie ze skargi kasacyjnej A. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 października 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 354/11 w sprawie ze skargi A. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 stycznia 2011 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o zabezpieczeniu na majątku podatnika postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w dniu 18 stycznia 2017 r. A. M. (dalej: skarżący) złożył pisemny wniosek o wyłączenie sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Grażyny Nasierowskiej w sprawie ze skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 października 2013 r., I SA/Łd 354/11 w sprawie z jego skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (dalej: Dyrektor IS) z dnia 10 stycznia 2011 r., w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o zabezpieczeniu na majątku podatnika. W uzasadnieniu skarżący podał, że Sędzia NSA Grażyna Nasierowska wydawała wyroki z rażącym naruszeniem prawa oraz orzekała o wyłączeniu sędziego NSA Stefana Babiarza w sprawach o sygn. II FSK 1385/13 i II FSK 2519/13 w dniu 27 lipca 2016 r., co ją dyskredytuje od orzekania w sprawie niniejszej.

W dniu 23 stycznia 2017 r. sędzia NSA Grażyna Nasierowska złożyła pisemne oświadczenie, że po jej stronie nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 18 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.; dalej; p.p.s.a.) wyłączające ją od rozpoznania sprawy, oraz że nie istnieją inne okoliczności, które mogłyby wywoływać uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności w tej sprawie (art. 19 p.p.s.a.).

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Wniosek skarżącego nie zasługuje na uwzględnienie. Żadna z podniesionych przez skarżącego okoliczności nie uzasadnia wyłączenia sędzi NSA Grażyny Nasierowskiej.

Zgodnie z treścią art. 18 § 1 p.p.s.a., sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach: w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki (art. 18 § 1 pkt 1); swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia (art. 18 § 1 pkt 2); osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (art. 18 § 1 pkt 3); w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron (art. 18 § 1 pkt 4); w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą (art. 18 § 1 pkt 5); w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznawanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator (art. 18 § 1 pkt 6); dotyczących skargi na decyzję lub postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty wydanych w postępowaniu administracyjnym nadzwyczajnym, jeżeli w prowadzonym wcześniej postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczącym kontroli legalności decyzji albo postanowienia wydanych w postępowaniu administracyjnym zwyczajnym, brał udział w wydaniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (art. 18 § 1 pkt 6a); w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach administracji publicznej (art. 18 § 1 pkt 7). Również sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o wznowienie postępowania, nie może orzekać co do tej skargi (§ 3).

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 19 p.p.s.a., niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 18, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Przepis art. 19 p.p.s.a. reguluje przypadek wyłączenia sędziego ze względu na istnienie przesłanki o tzw. względnym charakterze. Oznacza to konieczność oceny każdego konkretnego przypadku. Ustawodawca posługując się pojęciem "okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności", nałożył na sąd obowiązek zbadania, czy owa okoliczność w danej sprawie rzeczywiście istnieje. Ustawa nakłada również obowiązek na stronę postępowania, w postaci konieczności uprawdopodobnienia przyczyny wyłączenia.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 p.p.s.a., uzasadniające wyłączenie wskazanego sędziego mocy ustawy. Również sam wnioskodawca nie wykazał, aby pomiędzy nim a sędzią, o wyłączenie której wnosi, istniał jakiś szczególny stosunek osobisty mogący poddawać w wątpliwość jej bezstronność przy orzekaniu. Wnioskodawca nie podał żadnych konkretnych okoliczności, które wskazywałyby na istnienie przynajmniej jednej z przesłanek wyłączenia sędziego.

Z kolei złożone przez sędzię NSA Grażynę Nasierowską oświadczenie z dnia 23 stycznia 2017 r. pozwalają przyjąć, że nie istnieją okoliczności, które wywołują uzasadnioną wątpliwość, co do bezstronności tej sędzi (art. 19 p.p.s.a.). dlatego uznać należy, że wniosek strony jest nieuzasadniony.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 22 § 1 i 2 w związku z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.