Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1767916

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 lipca 2015 r.
II FSK 1251/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Jagiełło.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2013 r. sygn. akt I SA/Sz 740/12 w sprawie ze skargi S. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 16 lipca 2012 r. nr (...) w przedmiocie opłaty uzdrowiskowej postanawia: zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w sprawie ze skargi S. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 16 lipca 2012 r. w przedmiocie opłaty uzdrowiskowej uchylił zaskarżoną decyzję.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wniósł pełnomocnik Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie.

Zarządzeniem z dnia 4 maja 2015 r. Przewodniczący Wydziału wyznaczył termin rozprawy, jednak zawiadomienie przesłane do Skarżącego zostało zwrócone z adnotacją "adresat zmarł". Z nadesłanego następnie odpisu skróconego aktu zgonu wynika, że Skarżący zmarł 10 listopada 2012 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 124 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - dalej: p.p.s.a.) w przypadku śmierci strony sąd zawiesza postępowanie z urzędu.

W niniejszej sprawie, z uwagi na śmierć Skarżącego zachodzą przesłanki do zawieszenia postępowania sądowego do dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo do dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku (art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.