Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2170065

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 listopada 2016 r.
II FSK 1195/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tomasz Zborzyński.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej L. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 czerwca 2015 r. sygn. akt I SA/Kr 1790/14 w sprawie ze skargi L. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 17 września 2014 r. nr (...), w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. postanawia: zawiesić postępowanie w sprawie

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2015 r., sygn. akt: I SA/Kr 1790/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę L. W. (dalej: skarżący) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 17 września 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł skarżący. Następnie pismem z dnia 26 października 2016 r. pełnomocnik skarżącego poinformował o jego śmierci, w załączeniu przedkładając kserokopię odpisu skróconego aktu zgonu.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej: p.p.s.a., sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3 (które to zastrzeżenie nie ma zastosowania w rozpoznawanej sprawie). Brzmienie powyższego przepisu oznacza, że zawieszenie postępowania z przyczyn w nim wskazanych jest obligatoryjne i następuje z urzędu.

W związku w powzięciem przez Naczelny Sąd Administracyjny wiadomości o śmierci skarżącego, koniecznym stało się zawieszenie postępowania do czasu ustalenia jego następców prawnych.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1. w zw. z art. 131 i art. 193 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.