Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1986203

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 25 września 2015 r.
II FSK 1159/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala (sprawozdawca).

Sędziowie: NSA Jerzy Płusa, WSA (del.) Grażyna Nasierowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 25 września 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej C. (...) sp. z o.o. z siedzibą w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 stycznia 2015 r. sygn. akt I SA/Łd 835/14 w sprawie ze skargi C. (...) sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 30 maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. postanawia:

1)

umorzyć postępowanie kasacyjne,

2)

zwrócić C. (...) sp. z o.o. z siedzibą w L. wpis sądowy od skargi kasacyjnej w kwocie 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi,

3)

oddalić wniosek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi o zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 29 stycznia 2015 r. sygn. akt I SA/Łd 835/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę C. (...) sp. z o.o. w L. (dalej jako "Spółka") na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (dalej jako "SKO") z dnia 30 maja 2014 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2011 r.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wniosła Spółka, żądając jego uchylenia w całości i przekazania sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną SKO wniosło o jej oddalenie oraz o zasądzenie od Spółki zwrotu niezbędnych kosztów postępowania kasacyjnego.

Pismem z dnia 24 września 2015 r., przekazanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym samym dniu (telefaksem), Spółka cofnęła skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a."), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Podstawą do cofnięcia skargi kasacyjnej jest zdanie pierwsze art. 60 w związku z art. 193 p.p.s.a. Również zdanie drugie art. 60 p.p.s.a. ma zastosowanie w postępowaniu kasacyjnym. Natomiast zdanie trzecie tego przepisu, traktujące o uznaniu cofnięcia skargi za niedopuszczalne, nie może być stosowane w odniesieniu do skargi kasacyjnej (por. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, str. 572 -573, wyd. Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2009). Skoro bowiem Naczelny Sąd Administracyjny na mocy art. 183 § 1 p.p.s.a. związany jest granicami skargi kasacyjnej, to tym bardziej wiąże go "brak" skargi kasacyjnej, czyli stan po jej cofnięciu. Wynikająca z art. 183 § 1 p.p.s.a. zasada dyspozycyjności sprawia, że każde cofnięcie skargi kasacyjnej jest dopuszczalne, i to bez zgody strony przeciwnej.

W tych okolicznościach Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a. postanowił umorzyć postępowanie kasacyjne.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Oddalono wniosek SKO o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego z powodu braku podstaw do zasądzenia ich zwrotu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.